KépzésekKedves Látogatónk!

Üdvözöljük a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) képzési és oktatásszervezési portálján. Ezen az oldalon rövid leírásokban tájékoztatjuk képzéseinkről, amelyekre portálunkon keresztül elektronikus úton jelentkezhet. Ha valamely képzésünk felkeltette érdeklődését, a táblázatba kattintva megjelenik a regisztráció/bejelentkezés oldal. Regisztrációt/bejelentkezést követően megtekintheti az Ön szakterületének megfelelő képzéseink részletes adatait, és elindíthatja jelentkezését. Az oldal tartalma változik, kérjük, kísérje figyelemmel.


Köszönjük:
CSBO Képzésszervezés

Képzés azonosító
Képzés rövid neve
Képzés címe
Engedélyszám
Rövid leírása
CSBO-00013Pedagógiai tanácsadásA pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban9/34/2018Az akkreditált továbbképzési programot az óvodában, EGYMI-ben, egységes óvoda-bölcsődében, bölcsődében dolgozó óvodapedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, konduktoroknak, logopédusoknak, pszichológusoknak és felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatott szakemberek ajánljuk. A továbbképzést sikeresen elvégző szakemberek a továbbképzés végére ismerik a pedagógiai tanácsadás szerepét, helyét és jelentőségét a bölcsődei/óvodai nevelésben. Ismerik az egyéni tanácsadás menetét és módszereit. Alapismeretekkel rendelkeznek a szülőcsoportos beszélgetések tervezéséhez és levezetéséhez. Ismerik saját kompetenciahatáraikat, és tájékozottak a tanácsadás etikai kérdéseiben. Mindennapi pedagógiai gyakorlatukba képesek beépíteni a pedagógiai tanácsadás elemeit, támogatva a szülőket szülői szerepükben és a gyermekek fejlődésének elősegítésében. A szakszerű kora gyermekkori intervenció területén képesek szakmaközi együttműködésekre. A képzés időtartama 30 tanóra, jellemzően 3 oktatási nap. Formája tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 30 továbbképzési pontról tanúsítványt szerezhetnek.
CSBO-00014Pedagógiai tanácsadásA pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióbanSZOC-Munk-CSBO-T-15/2018A különböző elméletalkotók, mind a pszichológia mind a neveléstudomány területén egyetértenek abban, hogy a kora gyermekkori fejlődésnek az egész személyiségfejlődést befolyásoló, meghatározó szerepe van. A szülők azonban nagyon ritkán kapnak felkészítést arra, hogy mit tehetnek azért, hogy ebben a szenzitív periódusban a legmegfelelőbb személyi és tárgyi környezetet biztosítsák gyermekük számára, illetve hová fordulhatnak, ha valami problémát észlelnek. A kora gyermekkori neveléssel foglalkozó szakemberek – kiemelten a kisgyermeknevelők és az óvodapedagógusok – szakértői annak, hogy hogyan lehet a kora gyermekkori fejlődést támogatni, optimális esetben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekcsoportok ellátásáról is vannak információik. Fontos, hogy ezt a szakmai tudást a szülőkkel is meg tudják osztani, képesek legyenek a családi nevelés segítésére. A hagyományos képzések erre a segítő, támogató szerepre még nem készítették fel a kora gyermekkori neveléssel foglalkozó szakembereket, képzésünk célja ezt a hiátust csökkenteni, módszertani tudással támogatni a szakembereket, hogy minél hatékonyabban tudják a szülőket támogatni.
CSBO-00083A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítéseA gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezeléseSZOC-Munk-CSBO-T-19/2018A minősített szociális továbbképzési programot a gyermekvédelmi jelzőrendszer összes tagjának ajánljuk, hiszen célja a kapcsolati erőszak és bántalmazás, az emberkereskedelem hatékonyabb felismerése, az ismeretbővítés, az információcsere, együttműködés és felelősségvállalás fejlesztése. Gyakorlatorientált, esetközpontú képzés, mely a jelzőrendszer kompetencia szintű együttműködésének elősegítését célozza. Kisgyermeknevelőknek munkakörhöz kötött továbbképzésként minősített tanfolyam. Ajánljuk védőnőknek, háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatóknak, családsegítőknek és –gondozóknak, esetmenedzsereknek, jelzőrendszeri felelősöknek, gyámhivatali ügyinézőknek, rendőröknek, bíróknak, ügyészeknek, gyermekjogi képviselőknek, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek, pártfogóknak, alapítványok és egyházak munkatársainak egyaránt - az 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi tv. 17. §-ban felsorolt jelzőrendszeri tagoknak. A képzés két részből áll: 16 óra otthon elvégezhető online tananyagból és 24 gyakorlati órából (3 oktatási nap), zárása online teszt. Formája szakmai tanfolyam, melyet sikeresen elvégzők 40 pontról kapnak igazolást (szociális ágazatban dolgozók, ügyészek is).
CSBO-00069CSÉN - pedagógus továbbképzésCsaládi életre és kapcsolati kultúrára nevelés (CSÉN) - pedagógus továbbképzés575/194/2017Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés témában 40 órás pedagógus továbbképző tanfolyam, mely beszámítható a pedagógus továbbképzésbe. 2012-ben az új NAT-ban helyet kapott a családi életre nevelés és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésének témaköre. A 40 órás képzésbe beépített ismeretanyaggal és készségfejlesztéssel igyekszünk elősegíteni, hogy a résztvevők (pedagógusok, szociálpedagógusok, mentálhigiénikusok, védőnők, hitoktatók, lelkészek stb.) felkészültek legyenek arra, hogy az általuk oktatandó tananyagba hatékonyan tudják beépíteni a családi életre nevelés különböző témaköreit és a társas kapcsolati készségfejlesztést. A 40 órás programunk 2 + 2 oktatási napban összesen 8 tematikai egységet tartalmaz.
CSBO-00066Gyermekfejlődési kérdőívA gyermek fejlődésének nyomonkövetésére kidolgozott kérdőív alkalmazása bölcsődében és óvodában227/8/2020A kora gyermekkori nevelés területén (bölcsőde, óvoda) dolgozó szakemberek (kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, intézmény- és tagintézmény vezetők és helyettesek, valamint a bölcsődei szaktanácsadók) felkészítése az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001: „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” c. projekt keretében a bölcsődés és óvodás gyermekek fejlődésének nyomonkövetésére kidolgozott és standardizált kérdőív (a továbbiakban: Gyermekfejlődési kérdőív) alkalmazására. A képzésen résztvevők elsajátítják a megfigyeléseken alapuló tapasztalatok szerinti kitöltését, a kapott adatok, információk elemzését, értelmezését, további pedagógiai munkájukban történő hasznosítását, beleértve a gyermekek fejlődésének minél adaptívabb támogatását, a szülők gyermekük fejlődéséről való tájékoztatását és az atipikus fejlődés gyanújeleinek észlelése esetén a gyermek számára legmegfelelőbb gyermekút megtalálásában való közreműködést.
CSBO-00070CSÉN - szociális továbbképzésCsaládi életre és kapcsolati kultúrára nevelés (CSÉN) - szociális továbbképzésT-05-008/2020A képzés célja a gyermekek nevelését segítők kompetenciafejlesztése a társas kapcsolat és kommunikáció, a családi életre nevelés terén. A 40 órás programunk 2 + 2 oktatási napban összesen 8 tematikai egységet tartalmaz. A képzés célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat ellátási formák valamelyikében tevékenykedő szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, tanácsadó
CSBO-00078Gyermekfejlődési kérdőív - digitális képzésA gyermek fejlődésének nyomonkövetésére kidolgozott kérdőív alkalmazása bölcsődében és óvodában - digitális képzés577/10/2020A gyermek fejlődésének nyomon követése mind a kisgyermeknevelőnek, mind az óvodapedagógusnak fontos és előírt szakmai feladata. A bölcsődei nevelésben-gondozásban a kisgyermeknevelők megfigyeléseik, tapasztalataik alapján dokumentálják az egyes gyermekek fejlődését. Az óvodapedagógusok választhatnak a mások által kidolgozott mérőeszközök és a saját kidolgozású mérőeszközök közül. A Gyermekfejlődési kérdőív a korosztály sajátosságaihoz illeszkedően megfigyelésekre építkezik és a saját kisgyermeknevelő, óvodapedagógus által vezethető standardizált mérőeszköz, amely a fejlődés valamennyi fontos területére fókuszálva, a teljes iskoláskor előtti nevelést átfogva alkalmas az egyes gyermekek fejlődésének jellemzésére. A továbbképzés érinti a fejlődés korszerű értelmezését, a mérését, értékelését, pedagógiai diagnosztika elméleti alapjait, az egyes megfigyelési technikák alkalmazásának módszertani kritériumait, a szülők tájékoztatását, a továbblépés szükségessége esetén a megfelelő gyermekutak megtalálását és az ágazatközi együttműködési lehetőségek számbavételét. A folyamatba ágyazott terep- vagy egyéni munka alkalmazásával (10 óra) is megvalósuló képzés két kontakt képzési szakasza (10-10 tanóra) 100%-ban online térben tervezett. Utóbbiak jellemzően 2-2 alkalommal, 4-6 órás blokkokban valósulnak meg szinkron időben a terep- vagy egyéni munka szakaszát megelőzően ill. követően.
CSBO-00079Gyermekfejlődési kérdőív - digitális képzésA gyermek fejlődésének nyomonkövetésére kidolgozott kérdőív alkalmazása bölcsődében és óvodában - digitális képzésSZOC-Munk-CSBO-E-06/2020A gyermek fejlődésének nyomon követése a kisgyermeknevelők fontos és előírt szakmai feladata. Az egyes gyermekek fejlődésének támogatása akkor lehet eredményes, a nevelés akkor lehet igazán adaptív, ha az a gyermek fejlettségéhez és egyéni igényeihez illeszkedik. A fejlődés nyomon követése teszi lehetővé, hogy időben kiderüljenek a fejlődésbeli elmaradások vagy az atipikus fejlődési utak, és a szakemberek minél előbb megtalálják a legmegfelelőbb gyermekutat. A validált Gyermekfejlődési kérdőív az iskoláskor előtti korosztály sajátosságaihoz illeszkedően megfigyelésekre építkezik és a saját kisgyermeknevelő, óvodapedagógus által vezethető standardizált mérőeszköz, amely a fejlődés valamennyi fontos területére fókuszálva, a teljes iskoláskor előtti nevelést átfogva alkalmas az egyes gyermekek fejlődésének jellemzésére. A továbbképzés érinti a kérdőív-használat technikai kérdéseit, a fejlődés korszerű értelmezését, a mérést, értékelést, pedagógiai diagnosztika elméleti alapjait, az egyes megfigyelési technikák alkalmazásának módszertani kritériumait, a szülők tájékoztatását. A folyamatba ágyazott terep- vagy egyéni munka alkalmazásával (10 óra) is megvalósuló képzés két kontakt képzési szakasza (10-10 tanóra) 100%-ban online térben tervezett. Utóbbiak jellemzően 2-2 alkalommal, 4-6 órás blokkokban valósulnak meg szinkron időben a terep- vagy egyéni munka szakaszát megelőzően ill. követően.
CSBO-00080GyermekútGyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben578/10/2020A 32 órás továbbképzés célja az egészségügyi, a köznevelési, a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület alá tartozó intézmények összekötése egy egyértelműen szabályozott gyermekúttal, az intézmények és a szakemberek közötti stabil kapcsolatok elősegítése, a kommunikációs csatornák megerősítése, a szakmai tevékenységikbe való betekintés segítése. A továbbképzésen a különböző ágazatok képviselői egy csoportban vesznek részt. 100%-ban online térben kontakt módon, 3-7 alkalommal 3–14 órás blokkokban szinkron időben valósul meg a képzés, amihez 6,5 óra önálló, illetve páros aszinkron időben elvégzendő feladat társul. A résztvevőnek rendelkeznie kell alapvető informatikai ismeretekkel, számítógéppel, szélessávú interneteléréssel, mikrofon és kamera használati lehetőséggel. Módszerek: előadás, konzultáció, páros és csoportmunkák, esetmegbeszélések, kompetenciák fejlesztése szituációs gyakorlatokon keresztül, gondolattérképen szakmai protokoll bemutatása, esetkonferencia megvalósítása. Főbb tematikai egységek: Gyermekút és az ellátó rendszer; Az ellátás jogszabályi és személyi feltételei; A team működés sajátosságai és gyakorlata a korai intervenció ellátórendszerben; Gyermekút 0 és 3 év között. Fogyatékosságot eredményező állapotok; Gyermekút 3 év és iskolába lépés között; Egyéb rendellenességek A tanúsítvány kiadásának feltétele: A foglalkozások 90%-án való részvétel, a folyamat közbeni ellenőrzésen való részvétel, esetleírás készítés (min.6000 karakter)
CSBO-00081GyermekútGyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben – digitális képzésSZOC-Munk-CSBO-E-07/2020A 32 órás továbbképzés célja az egészségügyi, a köznevelési, a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület alá tartozó intézmények összekötése egy egyértelműen szabályozott gyermekúttal, az intézmények és a szakemberek közötti stabil kapcsolatok elősegítése, a kommunikációs csatornák megerősítése, a szakmai tevékenységikbe való betekintés segítése. A továbbképzésen a különböző ágazatok képviselői egy csoportban vesznek részt. 100%-ban online térben kontakt módon, 7 alkalommal 3–4 órás blokkokban szinkron időben valósul meg a képzés, amihez 6,5 óra önálló, illetve páros aszinkron időben elvégzendő feladat társul. A résztvevőnek rendelkeznie kell alapvető informatikai ismeretekkel, számítógéppel, szélessávú interneteléréssel, mikrofon és kamera használati lehetőséggel. Módszerek: előadás, konzultáció, páros és csoportmunkák, esetmegbeszélések, kompetenciák fejlesztése szituációs gyakorlatokon keresztül, gondolattérképen szakmai protokoll bemutatása, esetkonferencia megvalósítása. Főbb tematikai egységek: Gyermekút és az ellátó rendszer; Az ellátás jogszabályi és személyi feltételei; A team működés sajátosságai és gyakorlata a korai intervenció ellátórendszerben; Gyermekút 0 és 3 év között. Fogyatékosságot eredményező állapotok; Gyermekút 3 év és iskolába lépés között; Egyéb rendellenességek Az igazolás kiadásának feltétele: A foglalkozások 90%-án való részvétel, a határidőre beadott esetleírás (min.6000 karakter) megfelelt szintű minősítése.
Figyelem!
Figyelem!
Figyelem! Biztosan kilép?